Dzisiaj jest: 28 września 2023r.

Regulamin

 

1.Osoby przebywające na terenie obiektu „Domki w Korbielowie.pl”, położonego w miejscowości Korbielów, przy ul. Czarny Groń 2 (dalej zwanego „Obiektem”), zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego, bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz właściciela Obiektu.

3. Rezerwacja terminu pobytu (dalej zwana „Rezerwacją”), jeśli właściciel Obiektu nie postanowi inaczej, winna zostać dokonana za pośrednictwem sytemu rezerwacji mobile-calendar.com z podaniem:

a) terminu planowanego pobytu,

b) liczby osób, których rezerwacja dotyczy,

c) liczby domków letniskowych, którymi zainteresowany jest Klient,

d) adresu e-mail do korespondencji,

e) ewentualnych uwag dodatkowych.

4. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu domku/domków letniskowych, na rachunek właściciela Obiektu w: BANK SANTANDER o numerze 18 1320 1537 3581 9031 3000 0001 i potwierdzenia przez system mobile-calendar.com  dokonania Rezerwacji.

5. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji na warunkach określonych w potwierdzeniu Rezerwacji, zadatek uiszczony przez Klienta nie podlega zwrotowi.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wpłacając zadatek klient jednocześnie oświadcza, iż znane mu jest miejsce usytuowania Obiektu jak i usytuowanie rezerwowanego domku w obrębie Obiektu.

7. Na terenie Obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Domków letniskowych „Domki w Korbielowie.pl” zobowiązane są do opuszczenia Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.

8. Celem umożliwienia właścicielowi Obiektu należytej obsługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela Obiektu, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w punkcie 7. niniejszego Regulaminu, tj. między godz. 11:00 a 15:00, gdyż wiąże się to z dodatkowym przyjazdem pracownika w celu udostępnienia klucza do domku.

9. Z chwilą przybycia do Obiektu Klient zobowiązany jest do:

a) zapoznania się ze stanem wynajmowanego przez siebie domku letniskowego,

b) niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag do Obiektu, w tym do stanu technicznego domku lub innych uwag dotyczących miejsca pobytu,

c) podpisania Karty pobytu zawierającej m. in. informację o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, informację o stanie technicznym domku letniskowego.

10. Pozostałą kwotę należną z tytułu wynajmu domku/domków letniskowych Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz właściciela najpóźniej w dniu przyjazdu, do godziny 14.00 musza zostać zaksięgowane na koncie, aby umożliwić stwierdzenia dokonania płatności co jest warunkiem wydania kluczy lub otrzymania SMS z kodem do skrzynki na klucze.

11. Uiszczenie na rzecz właściciela Obiektu należności, o której mowa w punktach 4 i 11 niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie przez strony umowy najmu domku letniskowego na okres wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Umowa najmu nie obejmuje ubezpieczenia, kosztów dojazdu oraz wyżywienia, które Klient zobowiązany jest zorganizować i pokryć we własnym zakresie.

12. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd, wcześniejsze opuszczenie Obiektu lub odmowa podpisania Karty pobytu, niezależnie od przyczyny: a) stanowić może podstawę do rezygnacji z zawarcia lub rozwiązania przez właściciela Obiektu ze skutkiem natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego, b) nie uprawnia do zmniejszenia uzgodnionego kosztu wynajmu, zwrotu uiszczonych na rzecz właściciela Obiektu należności, a także nie zwalnia z obowiązku pokrycia zobowiązań powstałych w związku z pobytem.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi Obiektu. Przed opuszczeniem Obiektu Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z wyposażenia domku i terenu doń przyległego.

14. W razie stwierdzenia przez właściciela Obiektu zniszczeń, uszkodzeń lub powstania konieczności przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu Klientowi, właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

15. Na terenie Obiektu znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do każdego domku letniskowego przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Obiektu. Parkować należy wyłącznie na miejscu wskazanym.

16. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy pozostawionych na terenie Obiektu przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty, rzeczy, środki pieniężne lub inne kosztowności pozostawione na terenie Obiektu. W domkach brak jest sejfów.

17. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związanych z brakiem zasilania w energię elektryczną, wody czy Internet.

18. Klient zobligowany jest do korzystania z Obiektu w sposób odpowiedni i bezpieczny, z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub mienia Klienta spowodowane nienależytym korzystaniem z Obiektu.

19. Rozpalanie grilli możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela Obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

20. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, jak i korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku; nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych, takich jak np.: ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze butelek dziecięcych, suszarki do włosów itp.

21. Klient, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Obiektu, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, usprawnień lub napraw na terenie Obiektu, w szczególności w domku.

22. Wprowadzanie zwierząt do domków możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na przebywanie zwierzęcia, winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Klientów. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domków. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka/materaca.

23. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Obiektu, na potrzeby umowy najmu domku letniskowego, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

24. Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

a) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych usług,

b) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych usług,

c) zmiany przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania Obiektu,

d) zmiany poziomu inflacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu i mają zastosowanie do umów zawartych po ich opublikowaniu.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, decyduje właściciel Obiektu.